Gruvan, maten och miljön

17 december 2020

Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb och exportmöjligheter genom att bli fossilfria. Fossilfritt Sverige skapades 2015 som ett initiativ från regeringen och drivs av ett kansli under en nationell samordnare. Svante Axelsson, tidigare generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, utbildad agronom och miljöekonom, är den nationella samordnaren för Fossilfritt Sverige.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher tagit fram sina färdplaner mot fossilfrihet, däribland Lantbruksbranschen samt Gruv- och mineralbranschen.

– Planerna visar att det går och att det är bra för konkurrenskraften, om regeringen också bjuder upp till dans i olika typer av beslut. Allt från tillståndsprocessernas hastighet till lånegarantier och andra åtgärder. Det är inga extrema krav men visar att det krävs två för en tango, förklarar Svante Axelsson.

Egen produktion av fosfor en viktig möjlighet

Som utbildad agronom (akademisk utbildning inom lantbruksvetenskap) tycker Svante att ReeMAP-projektet är mycket spännande.

–  Det är hoppfulla nyheter för min del när jag hör hur ni tänker och vilka projekt ni har runt hörnet. Fosforgödsel används i jordbruket, det är en ändlig resurs som är livsnödvändig för livsmedelsproduktionen, som ofta innehåller kadmium. Om vi i Sverige kan få fram en egen produktion av fosfor utan kadmium så är det en fantastisk vinst utöver själva klimatnyttan, berättar Svante.

Kadmiumfritt mineralgödsel en hälsofråga

För att bibehålla goda skördar behöver lantbruket tillföra näring till åkerjorden. Det som tillsätts i jorden kan därefter tas upp av den gröda som växer där. EU är idag endast självförsörjande till 10 procent av fosfor, och en del av det importerade materialet innehåller föroreningar som kadmium. En utredning från Kemikalieinspektionen konstaterar att mängden kadmium i mineralgödsel och slam (avloppslam återförs till jordbruket som en källa till fosfor) behöver minska.

Kadmium orsakar bland annat benskörhet, vilket beräknas kosta samhället upp till fyra miljarder årligen, och kadmium är något vi främst får i oss via maten. Frågan om att minska mängden kadmium i mineralgödsel har drivits länge i Sverige, genom till exempel Lantbrukarnas Riksförbund och Lantmännen. När EU röstade om nya gränsvärden 2018 fick Sverige, genom ett undantag, behålla våra lägre tillåtna gränsvärden för kadmium i mineralgödsel jämfört övriga EU-länder.

LKAB:s planerade produktion av fosformineralgödsel kommer erbjuda en ren produkt med hög andel fosfor. Det är dels beroende av att det återvunna gruvavfallet inte innehåller höga halter kadmium, och dels att LKAB investerar i en process med höga krav. Projektchefen Ulrika Håkansson förklarar:

–  Vi planerar att avskilja alla värdefulla mineraliseringar, som sällsynta jordartsmetaller, fluor och gips från den fosforprodukt vi ska tillverka. Samtidigt avskiljer vi oönskade ämnen. Det här är något som alla andra också kan göra, men det kostar lite mer.

Fossilfritt mineralgödsel en förutsättning för fossilfritt jordbruk

Färdplanen för Lantbrukssektorn beskriver att insatsmedel, som drivmedel och mineralgödsel behöver produceras fossilfritt. Idag finns ingen sådan produktion. För mineralgödsel handlar det dels om brytningen av fosfor och till stor del om förädlingen till mineralgödsel, där ammoniak används. Ammoniak produceras idag framförallt med naturgas och orsakar ca 2,5 ton CO2-utsläpp per ton mineralgödsel. För att göra grön ammoniak (fossilfri) planerar LKAB att producera vätgasen genom elektrolys av vatten med fossilfri el.

–  Jordbrukets koldioxidutsläpp från fossila källor beror till stor del på mineralgödsel och fosfor. Så att där är både vätgassatsningar nu för mineralgödselproduktion och en fossilfri fosforproduktion, vilket vi inte har än så länge, är viktigt, konstaterar Svante Axelsson.

Drivkrafter på marknaden

Att producera cirkulärt och fossilfritt kan innebära ökad konkurrenskraft i framtiden men riskerar också att medföra ökade kostnader.

–  Dagligvaruindustrin har idéer om att man ska se på varje produkt vilken klimatpåverkan den har totalt sett. Över tid så kommer fossilfritt att kunna bli ett konsumentval. Det kan också premieras vid offentlig upphandling, att visa klimatnytta kan bli ett konkurrensmedel.

Men det finns även en påverkan på frågan kring drivmedel förklarar Svante vidare, då specifikt kring biodrivmedel som etanol. Användning av biodrivmedel är ett sätt att minska klimatpåverkan, då ska grödorna odlas med fossilfritt mineralgödsel för att få största möjliga värde.

Gruvbranschen vinner på cirkularitet och fossilfrihet

–  Vi pratar om urban mining, man tittar vad finns det i teknosfären i dag av metaller och apparater. Men inte minst också slagghögar och det som redan har tagits upp ur gruvorna, om man kan få ut mer av det som redan är upptaget så är det förstås en genväg för att hitta de här metallerna med så lite miljöpåverkan som möjligt. Så att det är ju cirkularitet i vid mening. Vi kommer ha en ökad råvarufight får man väl säga globalt sett, och då gäller det att få till en hållbar råvaruförsörjning eller materialförsörjning, vilket ReeMAP är ett bra exempel på, avslutar Svante.

Generalsekreterare Svante Axelsson – Fotograf: Fredrik Hjerling