LKAB väljer Luleå för den cirkulära industriparken för fosfor och sällsynta jordartsmetaller

,

6 maj 2022

Biprodukter från järnmalmsbrytningen ska utvinnas genom innovativa cirkulära och fossilfria processer. · LKAB kan öka Europas självförsörjning av de kritiska råvarorna fosfor och sällsynta jordartsmetaller som behövs för ett hållbart jordbruk och den gröna omställningen. · LKAB inleder nu samråd för etableringen som ska vara i drift 2027 och kan medföra investeringar på upp till 10 miljarder kronor och kan skapa mer än 500 jobb.

— LKAB leder omställningen av järn- och stålindustrin med övergången till koldioxidfri järnsvamp. Vi vill nu bredda vår verksamhet genom att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller som biprodukter till järnmalmsproduktionen och öka Europas självförsörjande av dessa kritiska råvaror, berättar Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB.

I ett första steg ska apatitkoncentrat utvinnas i Kiruna och Gällivare/Malmberget. Detta fraktas sedan med järnväg till industriparken i Luleå där apatitkoncentratet löses upp och man separerar ut produkterna fosfor, jordartsmetaller och fluor samt får gips som en biprodukt.

— Vi har utvärderat flera orter i Sverige och Norge för placeringen av den cirkulära industriparken. Luleå erbjuder god logistik, tillräcklig markyta, elkraft, lägre kostnader, en god arbets- och bostadsmarknad samt inte minst synergier med våra befintliga verksamheter. Nu inleder vi samråd och bjuder in allmänhet och särskilt berörda som en förberedelse för våra kommande ansökningar om miljötillstånd, förklarar Leif Boström, direktör affärsområde Specialprodukter, LKAB.

Samtidigt stänger LKAB inte dörren för de andra orterna då en framtida volymökning av produktionen kan medföra behov av expansion på andra platser. Men nu riktas alltså allt fokus på att utveckla industriparken i Luleå.

— LKAB är viktigt för Luleå, och Luleå är viktigt för LKAB. Vi har en mer än 100-årig historia i staden och tätt samarbete med till exempel SSAB och Luleå tekniska universitet. Och vi har redan idag mer än 220 anställda och huvudkontor, FoU och utskeppningshamn samt lager och produktion av insatsmedel i Luleå, konstaterar Leif Boström.

Norrbotten och Luleå har fått global uppmärksamhet som ett centrum för den gröna omställningen. Det är mycket som ska ske i regionen vilket skapar såväl möjligheter som utmaningar.

— Vi har ett bra samarbete med Luleå kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län som båda agerar för att skapa förutsättningar för den gröna omställningen och nya industrialiseringar. Det handlar om attraktivitet, tillståndsfrågor och infrastruktur till exempel, och det är ett arbete som bara har börjat och behöver accelerera, förklarar Jan Moström.

För Luleå innebär LKAB:s planerade industripark en viktig utveckling av det lokala näringslivet. Förutom stora investeringar och upp till 500 arbetstillfällen skapas ett helt nytt industriellt kluster inom kemiteknik.

— En mycket glädjande nyhet! LKAB:s satsning innebär många nya jobb inom en spännande framtidsbransch och att vi ytterligare stärker Luleå som ett nav för den gröna omställningen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Samråd för industriparken
LKAB bjuder in till samråd för att ge möjlighet till närboende och andra berörda intressenter att lämna synpunkter via en digital samrådsportal som öppnar 6 maj: www.lkab.com/samrad 

Öppna samrådsmöten kommer hållas i Luleå den 18:e och 19:e maj.

Kontakt för mer information
David Högnelid, Strategichef, Affärsområde Specialprodukter, LKAB, david.hognelid@lkab.com, +46 920 – 381 72
Anders Lindberg, Presschef, LKAB, anders.lindberg@lkab.com, +46 72 7178355

Bakgrundsfakta om LKAB:s planerade utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller

 • LKAB kan bli en betydande producent av kritiska råmaterial som är cirkulära och klimateffektiva, från en kontrollerad Europisk källa:
  • Fosfor motsvarande 5 gånger Sveriges behov – 400 000 ton apatitkoncentrat (som förädlas vidare till fosforsyra och MAP/DAP mineralgödselprodukter)
  • Sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements, förkortat REE) motsvarande 30 % av dagens import av REE till EU – 2000 ton
  • Fluorprodukter för t.ex. kemiindustrin och medicinapplikationer – 16 000 ton
  • Gips motsvarande Sveriges hela befintliga behov – 650 000 ton
 • Idag är Europa importberoende av kritiska råmaterial
  • Fosfor importeras till 90 procent, varav mer än en fjärdedel kommer från Ryssland.
 • Sällsynta jordartsmetaller importeras till 98 procent från Kina.
 • LKAB har potential att öka produktionen av fosfor (och sällsynta jordartsmetaller) genom till exempel att bryta till exempel Per Geijer-malmen som innehåller upp till 8 gånger mer fosfor än de malmer LKAB bryter idag. Det kan ge möjlighet att helt ersätta Europas import av fosformalm från Ryssland.

Det börjar i gruvan

 • Anrikningssanden, en restprodukt från järnmalmsproduktionen, innehåller bland annat mineralet apatit som ska utvinnas i form av ett apatitkoncentrat i Kiruna respektive Malmberget.
 • Apatitkoncentratet innehåller fosfor, sällsynta jordartsmetaller och fluor som separeras och vidareförädlas vid industriparken i Luleå.

Innovation för cirkulär produktion vid industriparken i Luleå

 • Vidareförädlingen vid industriparken sker med våtkemiska processer där materialet löses upp och separeras.
 • Användning av vätgas samt elektrifierade processer i övrigt innebär att traditionellt fossilbaserade processer blir fossilfria.
 • LKAB planerar egen produktion av insatsvaror:
  • Cirkulär svavelsyra med pyritkoncentrat från Boliden.
  • Vätgas produceras via elektrolys och förnybar el. Vätgasen används därefter i produktionen av grön ammoniak.
  • Grön ammoniak används för att förädla fosforsyra till ammoniumfosfater (MAP / DAP) för mineralgödselprodukter.
  • Ammoniak kan också användas i produktionen av ammoniumnitrat som LKAB kan använda vid den egna sprängämnestillverkningen i Kiruna.
  • Vätgasen kan också användas vid en reduktionsanläggning för järnsvamp.

Kontaktperson: David Högnelid, strategichef, affärsområde Specialprodukter Telefon: +46 920 381 72 E-post: david.hognelid@lkab.com

Bifogad fil: Pressmeddelande_20220503_LKAB väljer Luleå för industripark

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com