ReeMAP Industrial Park

ReeMAP Industrial Park har potential att bli ett kemiindustriellt centrum i norr som utvinner morgondagens resurser med innovativ teknik – en industripark med världsledande standard på rena produkter, energieffektivitet och emissioner.

Gruvavfall blir mineralgödsel, sällsynta jordartsmetaller, gips, och fluor.

Stor investering

ReeMAP Industrial Park blir en betydande investering, en motor för lokal tillväxt och drivkraft för resurseffektivitet och en grön omställning. Tack vare möjligheterna att nyttja synergier för produktion av såväl insatsmedel som flera biprodukter vid sidan om fosfor, blir industriparken stor. Det kan också locka till sig andra kringliggande etableringar.

Viktigt för Sverige och Europa

Etableringen är en europeisk, nationell och lokal angelägenhet. Ny kunskap utvecklas samtidigt som europeisk tillgång till kritiska råmaterial ökar. Industriparken, i samarbete med akademi och det lokala näringslivet, skapar jobb och attraherar unik kompetens som stärker LKAB:s såväl som regionens konkurrenskraft och ger möjlighet att bilda lokala kluster och samarbeten.

ReeMAP Industrial Park  – en översikt

Nedan information anges endast som ungefärliga värden och kan förändras under projektets utveckling. De ger dock en bild av omfattningen:

ArbetstillfällenFlera hundra
InvesteringarMiljardbelopp
YtaUpp till 50 ha
JärnvägFör inkommande produkter
HamnFör ~1 miljon ton utgående produkter
Beräknade siffror om effekterna av ReeMAP Industrial Park