Utmaningar

För att realisera projektet måste en rad utmaningar tacklas framgångsrikt.

Utmaning 1: Tekniken

Först och främst måste vi utveckla hydroprocessen

Utmaning 2: Industrialisering

Det är en omfattande och komplex nyindustrialisering i stor skala.

Utmaning 3: Miljötillstånd

Miljötillståndsprocesser för gruv- och mineralnäringen är långa och oförutsägbara. För LKAB:s del kompliceras denna process av pågående prövningar för totaltillstånd av verksamheterna i Malmberget och Kiruna, där apatitverken ska placeras. Denna del bedöms i dagsläget potentiellt påverka hela tidslinjen för projektet.

Det är LKAB:s ambition att ha en hög miljöprestanda, vilket även är myndigheternas mål. Vår förhoppning är att med hjälp av myndigheterna uppnå alla krav och att processen är effektiv och hjälper oss att skapa miljönytta genom realiseringen av ReeMAP-projektet.

Utmaning 4: Lokaliseringen

För ReeMAP behöver en lokalisering uppfylla alla behov, annars kan projektet inte realiseras.

Utmaning 5: Kompetens

ReeMAP Industrial Park kommer behöva spetskompetenser inom en rad områden, en del som LKAB inte har idag. Exempel är kompetens inom kemi, hydrometallurgi, processtyrning, automation och andra ingenjörsdiscipliner. Även agronomer och andra professioner kopplade till jordbrukssektorn kan bli aktuellt. I tillägg till detta kommer operationell och teknisk personal behövas för drift- och underhåll av anläggningar.

Teknisk expertis för norra Sverige

Förutom ReeMAP finns ett antal spännande projekt och framväxande industrier i norra Sverige som har liknande behov av kvalificerade kompetenser.

Det behövs samarbete med akademin inom forskning och utveckling, samt fler utbildningsplatser för att försörja dessa nya industrier.

Utmaning 6: Marknad och policys

Efterfrågan och eventuella premier på för hållbara mineralprodukter är betydelsefull. Efterfrågan finns till viss del, men det finns få bevis på att någon idag är beredd att betala en premie, vilket skulle kunna realisera fler nydanande industritransformationer. Inom LKAB är vi beredd att investera i framtida produkter som har en högre miljöprestanda, vi är övertygade om att marknaden kommer värdera dessa högre i framtiden. Det kommer vara viktigt att synliggöra vilket val som är bra och att skapa incitament för detta.

Politik för att stödja hållbar produktion

Likaså är det betydelsefullt om policys direkt eller indirekt stödjer etablering av ny och hållbar produktion. För både marknad och policys finns en positiv utveckling. EU:s Green Deal, Sveriges ambition att bli världens första koldioxidfria välfärdsland och den allt tydligare insikten efter Covidkrisen, om vikten av att öka vår självförsörjandegrad inom ett flertal sektorer, är några drivkrafter.