Sällsynta Jordartsmetaller (engelska Rare Earth Elements eller kort ”REE”) är ett samlingsnamn för en grupp metaller som alltid uppträder tillsammans i naturen. De är relativt vanligt förekommande i jordskorpan, men är sällsynta eftersom de är svåra att separera.

Produktion av REE:er medför brytning av stora volymer malm, men låga volymer färdig produkt. Det finns ingen brytning av REE:er i EU idag. Kina dominerar helt den globala marknaden, vilket ses som ett hot i och med potentiella handelskonflikter.

Cleantech och strategiska produkter

Exempel på användningsområden för REE:er är permanentmagneter som används i elektriska motorer och generatorer för vindkraftverk. Kontroll på dessa värdekedjor är därför viktigt för den gröna omställningen och andra strategiska användningsområden. LKAB är partner i EU:s ”European Raw Materials Alliance” som ska bidra till att öka själförsörjandegraden och vars första initiativ är att fokusera på REE:er och permanentmagneter.

Stor del av EU:s behov

Inom ReeMAP finns möjlighet att producera 30 procent av dagens behov inom EU, upp till 100 procent av vissa metaller.

REO till REE

LKAB kommer i första hand att producera ett koncentrat av REE-oxider, vilket är ett råmaterial som industrin ytterligare vidareförädlar till exempelvis separerade metaller och legeringar. Inom EU finns idag ingen råvaruleverantör.

Möjligheten att ytterligare förädla detta till enskilda metaller i Sverige och EU är spännande.

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information om ReeMAP-projektet.

Kontakt